Site Logotype

Regulamin Wizyt

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem wizyt”, określa zasady korzystania
  z usług świadczonych w Instytucie Pięknego Ciała w Koszalinie przy ul. Modrzejewskiej 13 zwanego dalej „Salonem”.
 2. Salon świadczy Usługi w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach: 10:00 – 18:00
 3. Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem wizyt przed przystąpieniem do rezerwacji wizyty na dowolną usługę Salonu, zwaną dalej „Usługą”.
 4. Regulamin wraz z opisem Usługi stanowi umowę na świadczenie usług.
 5. Na terenie całego Salonu, obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 

§ 2 Definicje

 

 1. Klient – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do
  czynności prawnych, która spełnia wymagania opisane w Regulaminie wizyt i korzysta z Usługi.
 2. Dziecko/osoba niepełnoletnia – klient, który nie ukończył 18 lat i korzysta z usług Salonu za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wizyt, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.
 4. Salon – oznacza lokal, w którym Usługodawca wykonuje zabiegi i świadczy usługi.
 5. Usługa/Zabieg – oznacza usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz
  Klienta, określoną w § 4 niniejszego Regulaminu wizyt.
 6. Zadatek – forma zabezpieczenia rezerwacji wizyty w danym terminie, którą stanowi procentowo określona kwota Zabiegu, szczegółowo opisana w § 5 niniejszego Regulaminu.
 7. Usługodawca – oznacza: SYNERGIA Biernacka i Przygórski sp.j. z siedzibą w Białogardzie przy ul. Lelewela 14/4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000339752, NIP: 6722049680, REGON: 320736839, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców zawartą w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowana przez Joanna Biernacka – wspólnik oraz Paweł Przygórski – wspólnik.
 

§ 3 Klienci

 

 1. Klientem Salonu jest osoba pełnoletnia.
 2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie, przedłożenia stosownej zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku takiej zgody.
 3. Klient jest zobowiązany do podania informacji na temat swojego stanu zdrowia, jeśli jest to konieczne do podjęcia decyzji o wykonaniu określonego zabiegu oraz podpisania oświadczenia o prawdziwości podanych informacji.
 4. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o pogorszeniu swojego stanu zdrowia podczas wykonywanego Zabiegu.
 

§ 4 Świadczone usługi

 

 1. Usługodawca świadczy usługi znajdujące się w aktualnym cenniku usług opublikowanym na stornie internetowej Salonu albo dostępnym w Salonie.
 2. Klient przed wyborem Usługi może zapoznać się z jej opisem, czasem trwania oraz ceną.
 3. Przed rezerwacją wizyty Klient jest również informowany o najbliższym możliwym terminie Usługi oraz o wyprzedzeniu, z jakim należy dokonywać rezerwacji wizyty.
 4. W przypadku uporczywego odwoływania wizyt przez Klienta w terminie późniejszym niż dozwolony niniejszym regulaminem albo niestawiania się na umówioną wizytę bez odwołania wizyty we wskazanym terminie więcej niż 3 razy, Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia lub rezerwacji kolejnej wizyty danemu Klientowi.
 

§ 5 Rezerwacja wizyt

 

 1. Usługodawca prowadzi rezerwację i zapisy na wizyty stacjonarnie, telefonicznieonline.
 2. Celem rezerwacji wizyty, Usługodawca jest uprawniony żądać wpłaty przez Klienta Zadatku w wysokości 50 zł od zabiegu.
 3. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie bez wcześniejszego odwołania w dozwolonym Regulaminem terminie lub odwołanie Zabiegu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Usługodawcę do zatrzymania wpłaconego przez Klienta Zadatku.
 4. Salon dopuszcza możliwość odwołania wizyty z usprawiedliwionych i ważnych powodów, niezależnych od Salonu, takich jak: wypadek losowy, choroba osoby wykonującej zabieg, nagłe wyłączenie mediów w Salonie. W takiej sytuacji Klient zostaje umówiony na inny dostępny termin.
 5. W przypadku realizacji Zabiegu Zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny Zabiegu wykonywanego dla Klienta.
 

§ 6 Spóźnienia

 

 1. W celu zadbania o najwyższą jakość i punktualność usług świadczonych w Salonie Klient powinien stawić się w Salonie na ok. 5-10 minut przed rozpoczęciem Zabiegu,
  w celu przygotowania się do Zabiegu, m.in. skorzystania z szatni, toalety, uzupełnienia odpowiednich dokumentów.
 2. O każdym potencjalnym spóźnieniu, Klient powinien poinformować pracowników Salonu telefonicznie z wyprzedzeniem co najmniej 30 minutowym.
 3. Salon dopuszcza spóźnienie Klienta do 5 minut bez konsekwencji skrócenia długości Zabiegu.
 4. W przypadku spóźnienia powyżej 15 minut Salon ma prawo odmówić Klientowi wykonania Zabiegu i przepisać go na inny termin. Spóźnienie takie traktowane będzie jak nieodwołanie Zabiegu we wskazanym w niniejszym regulaminie terminie wraz
  z konsekwencjami wskazanymi w 5 ust. 3.
 5. Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie, w zależności od aktualnego obłożenia grafiku Salonu.
 

§ 7 Płatności

 

 1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane Usługi.
 2. Cennik Zabiegów jest dostępny w Salonie oraz na stronie internetowej Salonu.
 3. W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: Płatność gotówka w kasie, Płatność karta płatniczą, Płatność przelewem tradycyjnym przed wykonaniem usługi lub przelewem online, Płatność BLIK.
 4. Cena za wykonaną Usługę zostanie pomniejszona o wpłacony Zadatek.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tymczasowych promocji, bonów podarunkowych czy pakietów zabiegów. Zasady dotyczące ich zakupu oraz czasu trwania, zostaną uregulowane w odrębnym regulaminie.
 

§ 8 Standardy pracy Salonu

 

 1. Usługodawca oświadcza, że pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 2. Pracownik przed przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych
  i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
 3. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.
 4. Pracownicy Salonu są zobowiązani do wykonywania zalecanych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.
 5. Pracownicy Salonu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.
 6. W przypadku niekontrolowanego zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Przerwany zabieg jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.
 

§ 9 Obowiązki Usługodawcy

 

 1. Usługodawca przed wykonaniem Zabiegu jest obowiązany:
 • przeprowadzić z Klientem wywiad dotyczący jego stanu zdrowia,
 • w związku z ust. 1 § 8 niniejszego Regulaminu wizyt, odebrać od Klienta pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
 • do przedstawienia Klientowi ewentualnych skutków ubocznych, przeciwskazań
  do wykonania Zabiegu oraz zaleceń pozabiegowych,
 • do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas wykonywania Usług,
 • do dezynfekowania lub sterylizowania wykorzystywanych narzędzi.
 

§ 10 Reklamacje

 

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu/Usługi lub jego efektów. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu
  w Salonie w dowolnej formie.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Klienta umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu, oraz opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań.
 3. Reklamacje składa się w formie pisemnej, osobiście w Salonie, za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Salonu
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu maksymalnie 14 dni od jej przyjęcia
  i poinformuje Klienta o jej rozpatrzeniu na podane w tym celu dane kontaktowe.
 

§ 11 Dane osobowe

 

Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z treścią i w celach wskazanych w klauzuli informacyjnej, z którą Klient zapoznaje się podczas pierwszej wizyty w Salonie.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

 

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu wizyt, cennika i certyfikatów, na które powołuje się Usługodawca.
 2. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu, Klienci odpowiadają bez ograniczeń zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie wizyt i poinformowania o nich Klienta przed zapisem na wizytę, z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany w świadczeniu usług –
  w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem wywieszenia go w Salonie.
 4. Aktualny Regulamin wizyt jest wywieszony i dostępny w Salonie w miejscu widocznym i dostępnym dla Klientów.
 5. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu wizyt obowiązują postanowienia obowiązujące w chwili zawierania tych umów.
 6. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej.
 7. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone
  z postanowień niniejszego regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 8. Niniejszy Regulamin wizyt obowiązuje od  11-03-2020
Dołącz do Zespołu
Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV pod adres: praca@piekne-cialo.pl
Umów wizytę online

Sprawdź listę zabiegów, wybierz dowolny termin i zarezerwuj wizytę online!